Ilang Milyong Hibla ng Pangarap

Isa itong meta-pangarap: pangarap tungkol sa isang pangarap.

            Isang pangarap para sa akin ang mabatid ang tiyak na kasagutan sa ilan sa aking katanungan: ilang milyong hibla ng pangarap kaya ang hinahabi ng bawat kabataan sa pagsikat at paglubog ng araw? O kung hindi man mabibilang ng araw ang pag-aanak ng pangarap, ilan kayang mga pangarap ang iniluluwal ng bawat kabataan, at ilan kaya ang matapang na kumilos/kumikilos para abutin ang mailap na katuparan ng mga mithiing ito?

            Hindi ako nauubusan ng mga tanong hinggil sa mga pangarap. Mahalagang sangkap kasi ng pangangarap ang pagtatanong. Isa ring porma ng pangangarap ang pagtatanong, isang kuwestiyon ng mga posibilidad. Magkakabahay kaya ako ilang taon mula ngayon?Magkakaroon kaya ako ng mga bagay na gusto ko? Gwapo/maganda kaya ang mapapangasawa ko? Makakapunta kaya ako sa mga paborito kong lugar sa ibang bansa? Magiging maganda kaya ang buhay ng aking pamilya sa malapit na hinahaharap? Lahat pala ng pangarap ay nabibigyang-hininga ng isang simpleng tanong.

            Sa tanong nga na “ano ang pangarap ng kabataang Pilipino?” hinarap ng maraming kabataan ang hamon sa pagmimithi ng kanilang mga pangarap sa video na ini-upload ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) sa kanilang opisyal na website noong Disyembre 3, 2015. Iba-iba ang naging tugon ng maraming kabataang kinapanayam.“Gusto ko pong maging isang guro dahil… gusto ko pong maging isang doktor kasi… pangarap kong maging isang engineer… scientist po ang gusto ko dahil…” Kinuha rin ang pulso nila hinggil sa kung ano ang pangarap nila para sa bawat kabataang Filipino at marami sa kanila ang nagsabing minimithi nilang magkaroon ng pangarap ang bawat kabataan para sa ikabubuti ng kanilang sarili, pamilya, kapwa at bayan.

            Subalit paano ba ang mangarap? Mayroon kayang isang mabisang pormula upang magkaroon tayo ng mga pangarap? Bakit kaya may mga taong walang pangarap? Naalala ko noon, sinabi sa akin ng aking mama na ang taong walang pangarap ay isang taong patay. Walang patutunguhan ang taong hindi marunong magmithi para sa sarili, sa pamilya at iba pa. Pangarap ang bumubuhay sa atin.Pangarap para sa isang magandang bukas. Pangarap na makasama ang mga taong mahal natin hanggang sa pagtanda, sa hirap at ligayang ihahandog sa atin ng buhay. Pangarap na baka balang araw, magkaroon ng katuparan ang isa man lang sa milyong pangarap. Basta mangarap lang ng mangarap, kung pangarap mang maituturing ang hindi tiyak na mga pangarap.

            Ilang milyong pangarap din ang binuo ko noon. Naaalala ko noong bata pa ako, minsan kong ginustong maging pangulo ng Pilipinas. Aayusin ko ang bawat kalsada para wala nang trapik (nahihilo kasi ako kapag matagal ang byahe), bibigyan ko ng bahay ang bawat palaboy para hindi na sila lalamigin tuwing gabi o mababasa kapag umuulan (minsan kaming naging “iskwater”), ipag-uutos na bawat bata ay dapat nakakapag-aral nang libre (ang mahal kasi ng mga bayarin noon sa paaralan), dapat lahat ng mamamayan may sapat na pagkain sa hapag (maraming pagkakataon na dalawang beses o kung minamalas talaga ay hindi kami nakakakain sa isang araw) , at dapat malaki ang suweldo ng lahat ng mga naghahanap-buhay para mabuhay nang maayos (maliit lang kasi ang sahod ni mama mula sa paglalabada at paglilinis ng bahay ng iba). Minithi ko ring maging isang astronomer upang makapaglakbay ako sa kalawakan(grade 6 ako nito noon at labis ang pagkamangha ko sa kalawakan) idagdag pang may pagka-weird ako dahil pinagpipilitan kong maaaring makapunta ang tao sa araw (malay natin di ba?). Noong nasa ikalawang taon naman ako sa hayskul, mithiin kong maging isang biologist dahil paborito ko ang asignaturang Biology namin (ako lang palagi ang nakakasagot sa recitation kay Ma’am Belas). At ngayon, ang pangarap ko ay maging isang ganap na guro ng bayan, para sa bayan.

            Hindi nalalayo ang mga pangarap ko sa mga tipikal na pangarap ng isang kabataang milenyal. Batid ko ito sapagkat isa rin naman ako sa kanila.Marami akong kilala na nangangarap na maging artista (marahil ay naengganyo ng kulturang popular), may gustong maging babae/lalaki (marahil ay nalampasan na ang identity crisis at humantong na sa pagpapasya sa kasarian), may nagmimithing malibot ang magagandang bahagi ng daigdig (Paris, London, Venice, Bali, Kuala Lumpur, Tokyo at iba pa), at marami pang iba. Subalit, anuman ang pangarap ng kabataang milenyal, batid kong ito ay malalim na nakatanim sa ubod ng kanilang puso at hangad ng bawat kabataang milenyal ang kabutihan ng sarili, pamilya, kapwa, at sa kabuuan, ng bayan.

            Marahil, mayroon akong lisensya upang isambulat ang ilan pang mapangahas na mithiin ng mga kabataang milenyal. Isa sa mga mithiin ng kabataang milenyal ay pagtanggap. Malawak na ang kaisipan ng mga kabataan sa kasalukuyan at dala ng malawak na pag-iisip ang mga ideya o pananaw na bumabalikwas sa mga tradisyunal o nakasanayan nang paniniwala ng lipunang Filipino. Halimbawa nito ay ang malawakang pakikibaka ng mga kabataang nasa malawak ding ispektrum ng komunidad ng Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Cisgender, Intersex, and Asexual (LGBTQCIA) para sa pantay na pagtingin sa kasarian. Hindi na takot ang karamihan sa mga kabataang milenyal na ito na ipakita kung sino sila at iladlad ang kanilang katauhan. Batid ng mga kabataang ito ang kapangyarihan ng pagtanggap sa sarili at ng pagtanggap ng lipunan para sa lubusang paghuhulma ng mas malawak ding potensyal. Bagamat hindi pa lubusang nalulusaw ang konserbatibong pananaw ng lipunang Filipino, patuloy na sumusulong ang mga kabataang miyembro ng LGBTQCIA upang makamit ang minimithing ganap na pagtanggap.

            Isa pa sa mga mithiin ng mga kabataang milenyal ay pagmamahal. Romantisado man sa unang pagtingin, hindi naman maikakailang ang haplos ng puso mula sa mga tao at kapaligirang kinalalagyan ng isang kabataang milenyal ay nakapagdudulot sa kaniya ng kakaibang kaligayahan at katuparan. Para itong langis na nagpapaningas upang maging posible ang bawat imposible.

            Mithiin din ng mga kabataang milenyal ang pagkakaroon ng mga oportunidad. Malay na ang mga kabataan sa mga krisis ng ating bayan kaya naman ang pagkakaroon ng maraming oportunidad gaya na lamang sa pag-aaral, trabaho at pagpapaunlad ng sarili ay esensyal para sa kanila lalo na sa pagtupad ng iba pa nilang mga mithiin o pangarap.

            Nabubuhay na ang kabataang milenyal sa panahon ng dahas at lagim kaya naman isa rin sa kanilang pangarap o mithiin ang pagkakaroon ng ganap na kaayusan at kaligtasan o seguridad. Marahil, dala ng kabi-kabilang balita sa radyo, pahayagan, telebisyon at maging sa social media tungkol sa mga kaso ng extra-judicial killing sa bansa ang malubhang takot at pangamba ng mga kabataang milenyal. Dahil nasa rurok ng mapangahas na paglalakbay at pakikipagsapalaran sa buhay, mahalaga para sa kanila ang kaayusan at kaligtasan hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga kaibigan, kapamilya, kamag-anak at iba pa.

            Idealistiko man ngunit minimithi rin ng isang kabataang milenyal ang paghubog ng mga pagpapahalaga partikular na ng kabutihang-loob. Batid nila ang tila kawalan ng respeto ng mga kabataang milenyal kaya naman marami rin ang nagnanais na buhayin ang kultura ng paggalang sa batas, sa mga nakatatanda at iba pang polisiyang makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusang panlipunan. Higit sa lahat, mulat ang mga kabataang milenyal na ang pagtulong at pagiging mabuti ay batayang sangkap para sa pagkamit ng minimithing tagumpay.

            Mithiin o pangarap din ng mga kabataang milenyal ang kagandahan. Hindi naman maikakailang karamihan sa mga kabataan ngayon ay naka-sentro sa pagpapaganda ng sarili (pisikal/panlabas o internal man at maging birtwal). Subalit, mahalagang matanggap ng ibang henerasyon na bahagi ito ng pag-unlad at pagkilala sa tunay na sarili (isang anyo ng pagkokonsepto ng ideal self ng isang kabataan).

            Isa pa sa mga mithiin ng mga kabataang milenyal ang pag-asa. Mapusok at mapangarapin man ang mga kabataang milenyal, alam naman nilang para sa higit na ikabubuti ng sarili, pamilya at ng bayan ang karamihan sa kanilang mga pinapangarap kaya naman napakahalaga ang kahit kakarampot na pagkasiglaw sa pag-asa.

            Bagamat marami pa rin sa mga kabataang milenyal ang nabubulag ng maraming aparato ng estado (basahin nawa si Althusser), narsisismo, at ilusyon ng eskapismona ang layon ay gawing pasibo ang malaking potensyal ng kabataan, marami na rin naman ang malay sa kasalukuyang panahon at higit na maunlad sa pangangatwiran na kung minsan ay naipagkakamaling pagkawalang-galang sa ibang tao. Ang mga mulat na kabataang milenyal na ito ay lubhang mapangahas sa iba’t ibang aktibidad at nahihilig sa maraming uri ng libangan.Mahalagang ipagbunyi natin ang mga kabataang milenyal na hindi nagpapalason sa kinang ng kapangyarihan at hindi nalulunod sa komersyalisadongepekto at implikasyon bunsod ngabanteng pagbabago sa teknolohiya. Sila ang mga kabataang hindi nababahag ang buntot na labanan ang masamang epekto ng bisyo at droga at hindi rin nagpapailalim sa mga ito, kabataang nagsusumikap makapagtapos ng pag-aaral sa kabila nang kahirapan sa buhay, kabataang nakakakita ng liwanag sa kabila ng madilim na kapaligiran, at mga kabataang agresibo sa tunay na pagbabago tungo sa matagumpay na pagkakamit ng mga mithiin o pangarap.

            Malaki ang pananalig ko na lagpas pa sa mga materyal at personal na pangarap ang dakilang mithiin ng mga kabataang milenyal. Mula sa pagiging indibidwalista, masyadong pagkatig sa personal na mithiin, at pagkamakasarili, ang kabataan ngayon ay nangangarap na ng isang magandang kinabukasan para sa lahat. Mulat na ang kabataang milenyal sa mga suliranin ng bayan. Malawak na ang plataporma ng telebisyon at social media para sa paghuhulma ng pampublikong opinyon at diskurso at ang malaking bahagdan ng mga nakikisangkot dito ay mga kabataang nagpanibagong hubog na at kumawala na mula sa dating makasarili at walang pakiaalam tungo sa kabataang matalino, malalim at mas kritikal.na sa pagharap sa iba’t ibang kalagayang pambansa.

            Malayo na ang narating mga kabataang milenyal. Marami na kaming hinarap na pagsubok, mga mababang pagtingin at pangmamaliit ngunit pinatunayan naming higit pa kami sa mga ito. Binalikwas namin ang nosyon na kami ay kulang pa sa tanda at hindi pa hinog para maging pangunahing sangkap ng pagbabagong panlipunan. Kami ang kabataang milenyal: ang pag-asa ng bayan. Panahon naman namin ito upang makapagtakda at makapagdikta sa kahahantungan ng bayan. Ang kabataang milenyal ang nangangarap para sa bayan at nasa kamay rin ng mga kabataang milenyal ang hinaharap ng bayan. Kami ang kinabukasan at ang aming mga pangarap ang kakatawan sa hinaharap ng bayan.

            Ito ang aking minimithi: isang hiblang pangarap mula sa milyon pang hibla ng mga pangarap. Hangad ko ang tagumpay ng mga mithiin, pangarap, at pagnanais ng mga kabataang milenyal dahil nakasalalay sa tagumpay ng kabataang milenyal ang kinabukasan ng bayang nagpapagal. Ito ang aking meta-pangarap: pangarap para sa ilan milyon pang pangarap. Ngunit, ilan kaya ang matapang na kumilos/kumikilos para abutin ang mailap na katuparan ng mga mithiing ito? Hindi ko pa batid ang kasagutan at bahala na muna. Pansamantala, hahabi na muna ako ng ilang hiblang pangarap.

***

Ang sanaysay na ito na pinamagatang Ilang Milyong Hibla ng Pangarap ay ang opisyal at kauna-unahan kong lahok/entri para sa Saranggola Blog Awards 8. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang pahina sa http://www.sba.ph/. Maraming salamat sa pagbabasa! Hanggang sa muli!
***
saranggola-336x280
***
Narito ang mga isponsor ng SBA 8:

dmciinquirerlionheartvdailypediadevicephilippines

">Sponsors ng Saranggola Blog Awards 2016

“>Sponsors ng Saranggola Blog Awards 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s